ખેડૂત મોબાઇલ સહાય યોજના 2023-24

Khedut Mobile Sahay Yojana : ગુજરાત સરકાર ખેડૂતોને મફત મોબાઇલ ફોન આપશે!

Khedut Mobile Sahay Yojana 2023 : આજ ની સમય એવો છે કે ડિજિટલ ટેકનોલોજી વગર જીવવું લગભગ અશક્ય બની ચૂક્યું જેમાં પાછળ કેટલાક વર્ષ થી ભારત માં ટેકનોલજી નો બહુ … Read more