ભરતી કરનાર સંસ્થા

કસ્ટમ વિભાગ 

Image Source : Google

27 June 2023 Sajesh Patel

પોસ્ટનું નામ

વિવિધ જગ્યા પર ભરતી

Image Source : Unsplash 

કુલ જગ્યા

વિવિધ જગ્યા પોસ્ટ પ્રમાણે

Image Source : Google

શેક્ષણિક લાયકાત

10 પાસ/12 પાસ

Image Source : Google

પગાર ધોરણ

રૂ 5200 થી રૂ 63200 સીધી

Image Source : Google

પસંદગી પક્રિયા

લેખિત પરીક્ષા /ઈન્ટર્વ્યુ

Image Source : Google

ફોર્મ ભરવાની શરૂ તારીખ

01 જૂન 2023 

Image Source : Google

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ

30 જૂન 2023 

Image Source : Google

અરજી કરવાની પદ્ધતિ

ઓનલાઈન

Image Source : Google

કસ્ટમ વિભાગ ઓફિસિયલ વેબસાઇટ

www.cbic.gov.in

Image Source : Google