5 ઝડપથી વિકસતા ફૂલોના છોડ

White Line

Sajesh Patel 16 July 2023 www.Gujjudafol.in

Image Source : Unsplash 

 ગેંધા ગુલાબ ફૂલ

Image Source : Unsplash 

 ગેંધાની એક ગુલાબ ફૂલ છે જે સુંદરસુગંધ અને આનંદમય ફૂલ હોય છે.

Image Source : Unsplash 

Image Source : Unsplash 

સુરજમુખી

સૂરજમુખી ફૂલ એક પ્રકારનું સૂરજ જેવુ દેખાતું ફૂલ છે.જે બીજા ફૂલ ના છોડ કરતાં ઊચો થતો છોડ છે. 

Image Source : Unsplash 

Image Source : Unsplash 

મારીગોલ્ડ

મારીગોલ્ડ ફૂલ બગીચાની સુંદર વધારતું છોડ છે,જે દરેકે પોતાન બગીચા માં લગાવવું જોઈએ.

Image Source : Unsplash 

Image Source : Unsplash 

લાલ ગુલાબ

લાલ ગુલાબ આપણે મોસ્ટ પોપ્યુલર અને જે ફૂલોનો રાજા ગણાય છે.

Image Source : Unsplash 

Image Source : Unsplash 

મોગરો

મોગરો એ એક મધુર સુગંધધિત ફૂલ છે જે ગરમ ગરમ વાતાવરણ માં પણ નિખાલસતા બતાવે છે. 

Image Source : Unsplash