ગ્રામપંચાયત યોજનાઓ લિસ્ટ  2023

By Sajesh Patel

11:04 am Sunday, 17 September 2023

સરદાર આવાસ યોજના

Image Source : Google

આ યોજના હેઠળ ગરીબીરેખા નીચે જીવતા ગ્રામીણ લોકોને પાકું ઘર બનાવવા માટે સહાય આપવામાં આવે છે.

Image Source : Google

પંચવટી યોજના

Image Source : Google

આ યોજના હેઠળ ગામડાઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે કામ કરવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ શિક્ષણ, આરોગ્ય, પાણી, ગટર, રસ્તા, વીજળી, વગેરેની સુવિધાઓનો વિકાસ કરવામાં આવે છે.

Image Source : Google

સમરસ ગ્રામ યોજના

Image Source : Google

આ યોજના હેઠળ ગામડાઓને સ્વ-નિર્ભર બનાવવા માટે કામ કરવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ખેતી, પશુપાલન, ગ્રામીણ ઉદ્યોગો, વગેરેને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે.

Image Source : Google

તીર્થ ગ્રામ યોજના

Image Source : Google

આ યોજના હેઠળ ધાર્મિક તીર્થસ્થળોની આસપાસના ગામોના વિકાસ માટે કામ કરવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ ગામડાઓમાં રસ્તા, પાણી, ગટર, વીજળી, વગેરેની સુવિધાઓનો વિકાસ કરવામાં આવે છે.

Image Source : Google

સ્વચ્છ ગામ સ્વસ્થ ગામ યોજના

Image Source : Google

આ યોજના હેઠળ ગામડાઓમાં સ્વચ્છતા અને આરોગ્યની સુવિધાઓને વધારવા માટે કામ કરવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ ગામડાઓમાં શૌચાલયોનું નિર્માણ, સ્વચ્છ પાણીની સુવિધા, વગેરેનો વિકાસ કરવામાં આવે છે.

Image Source : Google