ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન ગાંધીનગરમાં અલગ અલગ પોસ્ટ પર ભરતી,આ રીતે અરજી કરો.  

Image Source : Tenor

GSPC LNG Recruitment 2023 

ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન ગાંધીનગરમાં અલગ અલગ પોસ્ટ પર ભરતી ની જાહેરાત 

Image Source : unsplash

ભરતી કરનાર સંસ્થા

ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ ગાંધીનગર

Image Source : Google

પોસ્ટનું નામ 

શિફ્ટ ઓફિસર,શિફ્ટ મેનેજર,શિફ્ટ એન્જિનિયર, અન્ય પોસ્ટ

Image Source : Unsplash 

કુલ પોસ્ટ

કુલ 20 જગ્યા પર ભરતી થશે. 

Image Source : Unsplash 

ઉમેદવારનું શૈક્ષણિક લાયકાત

બીઇ/ડિપ્લોમા/એમએસસી/સ્નાતક/એમબીએ

Image Source : Unsplash 

અરજી કરવાની તારીખ 

31 મે 2023 થી 20 જૂન 2023 સુધી

Image Source : Unsplash 

અરજી કરવાની પદ્ધતિ 

આ ભરતી માં અરજી ફોર્મ ઓનલાઈન ભરવાનું રહશે.  

Image Source : Unsplash 

GSPC Official Website 

www.gspcgroup.com

Image Source : Unsplash 

વધુ જાણકારી માટે અહી ક્લિક કરો.

Image Source : Unsplash