ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ અમદાવાદમાં સીધી ભરતી

ભરતી કરનાર સંસ્થાનું નામ

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ અમદાવાદ

Image Source : Google

આ ભરતી ની તમામ વિગતો દર્શાવવામાં આવેલ છે.

Image Source : Unsplash

પોસ્ટનું નામ

વિવિધ જગ્યા પર એપ્રેન્ટિસની ભરતી

Image Source : Unsplash

શૈક્ષણિક લાયકાત

આઇટીઆઇ /10 પાસ /12 પાસ 

Image Source : Unsplash

અરજી કરવાની તારીખ 

08 જૂન 2023 થી 27 જૂન 2023 સુધી 

Image Source : Unsplash

અરજી કરવાની પદ્ધતિ 

આ ભરતી માં ઉમેદવારે અરજી ઓનલાઈન કરવાની રહશે. 

Image Source : Unsplash

સત્તાવાર વેબસાઇટ

www.apprentishipindia.org

Image Source : Unsplash

વધુ ભરતી ની જાણકારી માટે અહી ક્લિક કરો.

Image Source : Unsplash