ગુજરાતી કેલેન્ડર 2023 

જૂન મહિનાના કેટલાક મહત્ત્વના દિવસો

Image Source : Unsplash

ગુજરાતી કેલેન્ડર 2023 જૂન મહિનો 

Image Source : Unsplash

મે મહિના બાદ આવતો મહીનો એટલે જૂન

Image Source : Unsplash

જૂન મહિના માં 30 દિવસો છે.

Image Source : Unsplash

જેમાં કુલ 4 મહત્ત્વના અને રાજ્ય ના દિવસો છે.

Image Source : Unsplash

જૂન મહિનાનો બીજો શનિવાર છે.

તારીખ 10

Image Source : Unsplash

જગન્નાથ રથયાત્રા નીકળશે. 

તારીખ 20

Image Source : Unsplash

બકરી ઈદની જાહેર રજા

તારીખ 29 જૂન

Image Source : Unsplash