કોઈ પણ અધિકારી આઇપીએસ ની પોસ્ટ એટલે સૌથી ગર્વ ની પોસ્ટ ગણવામાં આવે છે

IMAGE SOURCE : UNSPLASH

આઇપીએસ ને પોસ્ટ મુજબ વેતન ચુકવણી કરવામાં આવે છે 

IMAGE SOURCE : UNSPLASH

1. ડેપ્યુટી સુપ્રિડેન્ટ ઓફ પોલીસ -56,700 રૂપિયા મહિને

IMAGE SOURCE : UNSPLASH

2. એડિસનલ સુપ્રિડેન્ટ ઓફ પોલીસ -67,700 રૂપિયા મહિને

IMAGE SOURCE : UNSPLASH

3. સુપ્રિડેન્ટ ઓફ પોલીસ -78,800 રૂપિયા મહિને

IMAGE SOURCE : UNSPLASH

4. સિનિયર સુપ્રિડેન્ટ ઓફ પોલીસ -1,18,500 રૂપિયા મહિને

IMAGE SOURCE : UNSPLASH

5. ડેપ્યુટી ઇસપેક્ટર ઓફ પોલીસ -1,31,100 રૂપિયા મહિને

IMAGE SOURCE : UNSPLASH

6.  ઇસપેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ -1,44,200 રૂપિયા મહિને

IMAGE SOURCE : UNSPLASH

7.  એડિસનલ ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ -2,05,400 રૂપિયા મહિને

IMAGE SOURCE : UNSPLASH

8.  ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ -2,25,000 રૂપિયા મહિને

IMAGE SOURCE : UNSPLASH

વધુ માહિતી માટે

Visit Website

IMAGE SOURCE : UNSPLASH