ભારતીય સંસ્કૃતિનું ખજાનો એટલે કોણાર્ક સૂર્ય મંદિર

કોણાર્ક સૂર્ય મંદિર

ભારતના ઓડિશા રાજ્યમાં આવેલું એક અદ્ભુત ઐતિહાસિક સ્મારક

10 સપ્ટેમ્બર 2023

મંદિરની રચના

સૂર્ય ભગવાનના રથના આકારમાં બનાવવામાં આવ્યું છે

10 સપ્ટેમ્બર 2023

મંદિરની શિલ્પકલા

સૂર્ય દેવતા, તેમના પુત્રો અને પુત્રીઓ, અને અન્ય દેવી-દેવતાઓના સુંદર શિલ્પો

10 સપ્ટેમ્બર 2023

મંદિરનો ઇતિહાસ

12મી સદીમાં બનાવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ 13મી સદીમાં મુસ્લિમ આક્રમણો દરમિયાન ખંડિત થઈ ગયું હતું

10 સપ્ટેમ્બર 2023

મંદિરની મુલાકાત લેવાનો શ્રેષ્ઠ સમય

શિયાળામાં, જ્યારે હવામાન સ્વસ્થ રહે છે

10 સપ્ટેમ્બર 2023

મંદિરનું મહત્વ

ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસનું એક મહત્વપૂર્ણ ઐતિહાસિક સ્મારક

10 સપ્ટેમ્બર 2023

મંદિરની પ્રેરણા

હિંદુ ધર્મમાં સૂર્ય ભગવાનનું મહત્વ

10 સપ્ટેમ્બર 2023

કોણાર્ક સૂર્ય મંદિર એક અદ્ભુત ઐતિહાસિક સ્મારક છે જે ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસનું એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે.

10 સપ્ટેમ્બર 2023