પર્યાવરણ વન મંત્રાલયમાં ડ્રાઈવર ની  ભરતી

પર્યાવરણ વન મંત્રાલયમાં ડ્રાઈવર  ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે 

Image Source : Unsplash

ભરતી કરનાર સંસ્થા

પર્યાવરણ વન મંત્રાલય 

Image Source : Unsplash

પોસ્ટ નું નામ

સ્ટાફ કાર ડ્રાઈવર 

Image Source : Unsplash

કુલ જગ્યા

08 જગ્યા 

Image Source : Unsplash

શૈક્ષણિક લાયકાત

10મુ ધોરણ પાસ  3 થી 5 વર્ષ નો અનુભવ

Image Source : Unsplash

આ ભરતી ની પસંદગી પક્રિયા ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ ના માધ્યમ થી થશે. 

Image Source : Unsplash

તેમજ આ ભરતી ની અરજી moef ની વેબસાઇટ પર જઈ કરી શકશે. 

Image Source : Unsplash