પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના થકી 2.2 કરોડથી વધુ લોકોને પાકા ઘર મળ્યા

By Sajesh Patel 

11 સપ્ટેમ્બર 2023 

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ)

ભારત સરકારની એક યોજના જે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતા ઘર વિહોણા લોકોને પાકું આવાસ પુરું પાડે છે.

પાત્રતા માપદંડ આવાસ યોજના માટે

 ઘર ન હોવું  ઘર કાચું અથવા જર્જરિત હોવું વાર્ષિક આવક રૂ. 3 લાખથી ઓછી હોવી

આવાસ યોજના લાભો

રૂ. 1,20,000 ની સહાય  મનરેગા હેઠળ 90 માનવ દિવસની રોજગારી સ્વચ્છ ભારત મિશન યોજના હેઠળ શૌચાલયની સહાય

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના લાભાર્થીની પસંદગી

ગ્રામ સભા દ્વારા કરવામાં આવે છે.

આવાસનું બાંધકામ

લાભાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

લાભાર્થીઓ કેવી રીતે અરજી કરી શકે છે

1. સ્થાનિક ગ્રામ સભામાં અરજી કરો. 2. ગ્રામ સભા દ્વારા લાયક ઠેરવવામાં આવે તો, રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઓળખપત્ર આપવામાં આવશે. 3. ઓળખપત્ર સાથે, લાભાર્થીઓને નાણાકીય સહાય મળશે.

PMAY-G ની સફળતા

023 ની શરૂઆત સુધીમાં, આ યોજના હેઠળ 2.2 કરોડથી વધુ પાકા આવાસોનું નિર્માણ થયું છે.

PMAY-G ની સફળતા

આ યોજનાએ ભારતના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ઘર વિહોણા લોકોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કર્યો છે.