રિબિન ઉથપ્પા રમશે ILT20 ઇન્ટરનેશનલ લીગ 

આ વર્ષે લીધો હતો તમામ ફોર્મેટ માંથી સન્યાસ 

આઈએલટી20 માં દુબઈ કેપિટલ્સ તરફ થી રમશે.