ભરતી કરનાર સંસ્થા

સંઘ લોક સેવા આયોગ

Image Source : Google

27 June 2023 Sajesh Patel

પોસ્ટનું નામ

વિવિધ જગ્યા પર ભરતી

Image Source : Unsplash

કુલ જગ્યા

260 થી વધારે

Image Source : Unsplash

શૈક્ષણિક લાયકાત

વિવિધ જગ્યા મુજબ

Image Source : Unsplash

પગાર ધોરણ

રૂ 208700 સુધી

Image Source : Unsplash

ફોર્મ ભરવાની શરૂ તારીખ

24 જૂન 2023

Image Source : Unsplash

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ

15 જુલાઇ 2023 

Image Source : Unsplash

અરજી કરવાની પદ્ધતિ

ઓનલાઈન

Image Source : Unsplash

UPSC ઓફિસિયલ વેબસાઇટ

www.upsc.gov.in

Image Source : Unsplash