ધોલેરા ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિટી ડેવલપમેન્ટ લિમિટેડ

DICDL Recruitment 2023 : ધોલેરા ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિટી ડેવલપમેન્ટ લિમિટેડ ભરતી,વિવિધ જગ્યા,18 ઓકટોબર છેલ્લી તારીખ

DICDL Recruitment 2023 : જો તમે નોકરીની શોધ માં છો તો તમારા માટે બેસ્ટ ભરતી ની જાહેરાત આવી છે ધોલેરા ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિટી ડેવલપમેન્ટ લિમિટેડમાં સેક્રેટરી,મેનજર,એક્ઝિક્યુટિવની જગ્યા પર ભરતી ની જાહેરાત … Read more