મહાત્મા ગાંધી વિશે ઇતિહાસ અને માહિતી | Mahatma Gandhi Biography

Mahatma Gandhi Biography : ભારત ભર માં દર વર્ષે 2 ઑક્ટ્બર ના દિવસે ગાંધી જયંતી મનાવવા માં આવે છે. આ દિવસે મહાત્મા ગાંધીજીનો જન્મ થયો હતો. મહાત્મા ગાંધી ભારત ના ઇતિહાસ … Read more