ONGC Recruitment 2023

ONGC Recruitment 2023: ONGC શિશુવિહાર શાળા માં ભરતીની જાહેરાત પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી !

ONGC Recruitment 2023 : ગુજરાત માં રહેતા બેરોજગાર તેમજ નવી રોજગારી નો શોધ કરતાં ઉમેદવાર માટે ઓએનજીસીમાં પ્રાથમિક શિક્ષકની જગ્યા પર નોકરી મેળવવાની સુંદર તક છે,ઓએનજીસી દ્વારા પ્રાથમિક શિક્ષકનીની સીધી … Read more