ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન ભરતી 2023

ONGC Apprentice Recruitment 2023 : ONGC માં 445 જગ્યા પર પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી,જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

ONGC Apprentice Recruitment 2023 : જો તમે નોકરીની શોધ માં છો તો તમારા માટે બેસ્ટ ભરતી ની જાહેરાત આવી છે ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન માં એપ્રેન્ટિસ ની જગ્યા પર … Read more

ongc recruitment 2023

ONGC Apprentice Recruitment 2023 : ONGC માં 2500 જગ્યા પર ભરતી ની જાહેરાત,20 સપ્ટેમ્બર 2023 છેલ્લી તારીખ

ONGC Apprentice Recruitment 2023 : જો તમે નોકરીની શોધ માં છો તો તમારા માટે બેસ્ટ ભરતી ની જાહેરાત આવી છે ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન માં એપ્રેન્ટિસ ની જગ્યા પર … Read more