Ishan Kishan Bron

Ishan Kishan Bron

18 July 1998-Patna

Ishan Kishan Father & Mother

Height & Cast

1.68 m & Bhumihar Bramhin

Ishan kishan Highest score - 210 Run ODI record

Ishan kishan Highest score - 210 Run ODI record

T20 ranking

33

ishan Kishan ipl team 

ishan Kishan ipl team 

Mumbai indians

Ishan Kishan GF

Aditi Hundia