ભરતી કરનાર સંસ્થા

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન

પોસ્ટનું નામ

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ 

કુલ જગ્યા

7547 

વય મર્યાદા

18 થી 25 વર્ષ

અરજી કરવાની પદ્ધતિ

ઓનલાઈન

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 

30 સપ્ટેમ્બર 2023  

પરીક્ષા પદ્ધતિ

કમ્પ્યુટર બેઝ્ડ

ભરતી ને લગતી વધુ માહિતી