ONGC Recruitment 2023

ONGC Recruitment 2023: ONGC શિશુવિહાર શાળા માં ભરતીની જાહેરાત પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી !

ONGC Recruitment 2023 : ગુજરાત માં રહેતા બેરોજગાર તેમજ નવી રોજગારી નો શોધ કરતાં ઉમેદવાર માટે ઓએનજીસીમાં પ્રાથમિક શિક્ષકની જગ્યા પર નોકરી મેળવવાની સુંદર તક છે,ઓએનજીસી દ્વારા પ્રાથમિક શિક્ષકનીની સીધી … Read more

ongc jobs

ONGC Surat Recruitment 2023 : 35 જગ્યા માટે ONGC સુરતમાં ભરતી

ONGC Surat Recruitment 2023 : ONGC એટલે કે ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા કુલ 35 એસોસિયેટ કન્સલ્ટન્ટ એક્સિકયુટીવ જગ્યા ની ભરતી જાહેરાત કરવામાં આવેલ છે. ONGC દ્વારા જરૂરી … Read more