SSB AC (Comm) Recruitment 2023

SSB AC (Comm) Recruitment 2023 : સશસ્ત્ર સીમા બળમાં આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ કમ્યુનિકેશનની ભરતી જાહેર

SSB AC (Comm) Recruitment 2023 : જો તમે નોકરીની શોધ માં છો અને 1 પાસ છો તો તમારા માટે બેસ્ટ ભરતી ની જાહેરાત આવી છે સશસ્ત્ર સીમા બળમાં આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ … Read more

SSB Recruitment 2023 : કોન્સ્ટેબલ,ટ્રેડમેન,SI,ASI ની જગ્યા પર ભરતી

SSB Recruitment 2023 : સશત્ર સીમા બળ દ્વારા અલગ અલગ જગ્યા માટે ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ભરતી માં કોન્સ્ટેબલ,ટ્રેડમેન,SI,ASI ,AC ની જગ્યા પર ભરતી ની સશત્ર સીમા … Read more