મનિકા બત્રા નો જીવન પરિચય | Manika Batra Biography In Gujarati

Manika Batra Biography : મનિકા બત્રા ભારતીય ટેબલ ટૅનિસ ખેલાડી છે જે ઘણી નાની ઉંમર મોટી ઉપલબ્ધીઓ મેળવી લીધી છે 2022 માં એશિયા કપ ટેબલ ટેનિસ માં ભારત ની એક … Read more