તલાટી ભરતી 2023

તલાટી ભરતી 2023 : તલાટી ભરતી સંમતિપત્ર કેવી રીતે ભરવું ?

જો તમે અગાઉ આવેલ તલાટી ની ભરતી માં અરજી કરી હોય તેવા ઉમેદવારે ગુજરાત સરકાર ની સત્તાવાર વેબસાઇટ Ojas પર જઈ એક સંમતિપત્ર ફોર્મ ભરવાનું છે. તલાટી ભરતી 2023 30 … Read more